Tefilla

Nusach HaTefillah
Dikduk HaTefillah
Nigunim
Teshuva
Hallel
Brachos
Shema
Tehillim
Davening
Shmonah Esrei
Speaker Filter Box:
Tefillah 39 Sim Shalom (#2) B'Ohr Panecha (Ri bar Yakar, Avudraham) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Tefillah 40 Tachanun (Rambam, Rabeinu Bachaya) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Tefillah 55 Birkot Kriat Shema (#5) (Torat HaMincha)(10-31-17) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Tefillah 56 Birkot Kriat Shema Yotzer Ohr (#6) (R' Saadia, Rambam, Ran, Kuzari) (11-7-17) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Tefillah 57 Birkot Kriat Shema (#7) (Ri bar Yakar) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Tefillah 59 Birkot Kriat Shema (#9) Ahavas Olam (R' Bachya, Migdal Dovid, Kuzari, Avudraham) (11-21-17) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Tefillah 62 Birkot Kriat Shema (#12) Smichat Geula l'Tefilla (Maharal) (01-23-18 Rabbi Ahron Lopiansky 17 min
Tefillah 64 Hakdama To Pesukei D'Zimra Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Tefillah 65 Hallel (Maharal) Rabbi Ahron Lopiansky 12 min
Tefillah 66 Baruch Sh'Amar (Chochmei Ashkenaz) (05-08-18) (1) Rabbi Ahron Lopiansky 19 min
Tefillah 66 Baruch Sh'Amar (Chochmei Ashkenaz) (05-08-18) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Tefillah Vaad Nov. 22 2016 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Understanding What You Do - The Halachos of Kavana 3 - Afterword Rabbi Ahron Lopiansky 10 min
Tehillim Psalms 01 Chap 1-2 Rabbi Zalman Manela 79 min
Tehillim Psalms 02 1 Chap 3-4 Rabbi Zalman Manela 30 min
Tehillim Psalms 02 2 Chap 3-4 Rabbi Zalman Manela 30 min
Tehillim Psalms 03 Chap 5-6 Rabbi Zalman Manela 79 min
Tehillim Psalms 04 1 Chap 7-9 Rabbi Zalman Manela 30 min
Tehillim Psalms 04 2 Chap 7-9 Rabbi Zalman Manela 1 min
Tehillim Psalms 04 3 Chap 7-9 Rabbi Zalman Manela 30 min
Tehillim Psalms 05 Chap 9-10 Rabbi Zalman Manela 63 min
Tehillim Psalms 06 Chap 11-14 Rabbi Zalman Manela 64 min
Tehillim Psalms 07 Chap 14-16 Rabbi Zalman Manela 79 min
Tehillim Psalms 08 Chap 17-18 Rabbi Zalman Manela 30 min
Tehillim Psalms 09 Chap 18 Rabbi Zalman Manela 79 min