Halacha

Speaker Filter Box:
Hilchos Pesach 5775 7(4 Nissan 5775).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 25 min
Hilchos Pesach 5775 7(4 Nissan 5775).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 25 min
Hilchos Pesukei D'Zimra 1 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 51.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 24 min
Hilchos Pesukei D'Zimra 2 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 52-53.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 15 min
Hilchos Pesukei D'Zimra 3-Yishtabach, Kaddish, Borchu ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 54-57.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Hilchos Purim 1 - Machtzis Hashekel, Parshas Zachor, Krias Megila 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Hilchos Purim 5775.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 57 min
Hilchos Purim 5775.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 57 min
Hilchos Purim 5778- Machtzis Hashekel 1 Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Hilchos Purim 5778- Machtzis Hashekel 2 Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Hilchos Purim-Krias Hamegilah 1(5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Hilchos Purim-Krias Hamegilah 2(5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Hilchos Purim-Machtzis Hashekel (5770) Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Hilchos Purim-Matanos L'Evyonim(5770) Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Hilchos Purim-Mishloach Manos 1(5770) Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Hilchos Purim-Mishloach Manos 2(5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Hilchos Purim-Parshas Zachor(5770) Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Hilchos Purim-Seudah (5770) Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Hilchos Purim-Various Halachos(5770) Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Hilchos Rechitza and Sicha-Yom Kippur 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Hilchos Shabbos - Kosheir and Matir Rabbi Eliyahu Reingold 43 min
Hilchos Shmittah-Arba Minim (5769) Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Hilchos Shofar 5777-1- Basic Mitzvah Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Hilchos Shofar 5777-2- Mitzvah D'Rabbanan Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Hilchos Shofar 5777-3- Length of Tekios Rabbi Eliyahu Reingold 4 min