Teshuvos Rebbe Akiva Eiger

Return To: Acharonim

#01 Arvos Benoshim (Teshuvos Rebbe Akiva Eiger Sof Siman 7 [1]) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 42 min
#02 Chazaka Derava Koton Shehegia Leklal Shenoisov Chazka Shehavi Simanim (Teshuvos Rebbe Akiva Eiger Siman 7 [2]) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 38 min
#03 Bedin Psul Koton Bekesivas Sta''m (Shayich Leteshuvos Rebbe Akiva Eiger Siman 7 [3]) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 30 min
#04 Shomea Keoineh Bechatzi Brocha (Leteshuvos Rebbe Akiva Eiger Siman 7 [4]) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 34 min
#05 Beinyan Hanoisar Beshemen Ner Chanukah Ubedin Dovar Sheyesh Loi Matirin (Teshuvos Rebbe Akiva Eiger Soif Siman 38 Behashmatah [1]) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 30 min
#07 Beinyan Issur Mechika Beshem (Teshuvos Rebbe Akiva Eiger Siman 70) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 34 min
#08 Beinyan Ein Mevatlim Issur Lechatchilah - Ie Mutur Levatel Dovar Beoidoi Heter Kedei Lehemonoi Melehiyois Issur (Teshuvos Rebbe Akiva Eiger Siman 38 [2]) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 34 min
#09 Oid Beinyan Hana''L Bedin Ein Mevatlin Issur Lechatchilah Ubedin Shuman Avza Sheloi Nimlach 3 Yomim (Teshuvos Rebbe Akiva Eiger Soif Siman 38 [3] and Siman 44) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 32 min
#101 - Does a loan for a loan constitute Ribbis? Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 42 min
#102 B'inyan Dibbuk Al Yedei Devek Ee Havei K'chibur L'inyan Ohr Echad Shel Tefilin V'oid Dinim (Teshuvos RA''E Siman 11); Ktzas B'parshas Lech Lecha V'parshas Vayeira Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 32 min
#104 B'inyan Katon Oichel Neveilos Ein Bais Din Metzuvin Lehafrisho U'b'din Safinan B'yadayim Isura L'katon (Teshuvos RA''E Siman 15) Ub'inyan Chinuch V'timtum Halev Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#105 Binyan Eiruvei Chatzeiros (Teshuvos RA''E Siman 14), V'ktzas Al Parshas Vayeitzei. Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 36 min
#107 B'inyan Tagin Al Oisiyois Shatn''z G''tz V'biur B'sugya D'Shabbos Daf 105a B'meleches Koisev (Teshuvos RA''E Siman 21) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 31 min
#109 B'din Bechor Beheimah Tehoirah B'zman Hazeh U'b'inyan Chazakah Keneged Sfeika D'dina U'Sfek Sfeika (Teshuvos RA''E Siman 37) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 43 min
#11 Beinyan Lo Sisa Ubeissur Brocha Levatolah (Teshuvaos Rebbe Akiva Eiger Siman 25) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 36 min
#110 B'inyan Hischaiyvus D'arev B'halvo'ah U'b'inyan Kinyan Al Yedei Gemiras Daas Gemurah Af B'li Maaseh Kinyan (Teshuvos RA''E Siman 37); B'SHOVAVI''M T''T Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#111 B'inyan Issur Hana'oh M'kever Hames U'b'din Drisah Al Makom Shepinu M'sham Kevorim (Teshuvos RA''E Siman 45) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 30 min
#122 B'inyan Bitul Chometz V'devorim She'b'lev Einom Devovim (Teshuvos RA''E Siman 23) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 27 min
#13 Beinyan Aiyarois Sofeik Mukufois Choimah... (Tshuvos RA''E 49) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#20 Tolan LeTzitzis SheLoi BeKavanah UBedin Stama Leshmah Koi Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 29 min
#21 Hemshech BeInyan Tztziis Han''l, UBeInyan Mishmeres Trumosoi Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 45 min
#49 Beinyan Bayis Shebesfinah Potur Memezuzah, Ubeinyan Hasoicher Bayis Potur Memezuzah Kol Shloshim Yom (Teshuvos RA''E Siman 9 [3]) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 31 min
#56 B'inyan Melaches Zoreh V'im Mutur Lishfoch Me'at Mayim M'chalon V'haruach Menasheves U'Mefazeres Hamayim (Teshuvos RA-E Siman 20) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 38 min
#57 B'inyan Kesiva Kedibur B'Sefiras Haoimer (Teshuvos RA''E Simanim 29-32), U'b'inyan Teikef L'netilah Brocha Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#64 B'inyanei Hataras Nedarim (Teshuvos RA''E Siman 73), U'Maamar Tarna''t Al Milchemes Midyan Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min