Sefer HaIkkarim

Return To: Rishonim

Ma'amar HaIkrim #02 Ikkar 1 B'Borei Yisborach Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Ma'amar HaIkrim #01 Ikkar 1 B'Borei Yisborach Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Ma'amar HaIkrim #03 Ikkar 1 B'Borei Yisborach Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Ma'amar HaIkrim #09 Ikkar 3 (#3) (Lakewood Chabura) (11-4-15) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Ma'amar HaIkrim #1 Ikkar 1 (4-22-15) Rabbi Ahron Lopiansky 52 min
Ma'amar HaIkrim #1 Ikkar 1 B'Borei Yisborach (4-22-15) Rabbi Ahron Lopiansky 52 min
Ma'amar HaIkrim #10 Ikkar 4 BaGmul (Lakewood Chabura) (11-11-15) Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Ma'amar HaIkrim #11 Ikkar 4 BaGmul (Lakewood Chabura) (11-18-15) Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Ma'amar HaIkrim #12 Ikkar 5 #1 Gan Eden & Gehinom (Lakewood Chabura) 12-16-15 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Ma'amar HaIkrim #13 Ikkar 5 #2 Gan Eden & Gehinom (Lakewood Chabura) 12-23-15) Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Ma'amar HaIkrim #14 Ikkar 6 #1 Hashgacha (Lakewood Chabura) 12-1-15 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Ma'amar HaIkrim #15 Ikkar 6 #2 Hashgacha (Lakewood Chabura) (12-30-15) Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Ma'amar HaIkrim #16 Ikkar 6 #3 Hashgacha (Lakewood Chabura) (1-6-16) Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Ma'amar HaIkrim #2 Ikkar 1 (Lakewood Chabura) Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Ma'amar HaIkrim #2 Ikkar 1 B'Borei Yisborach (Lakewood Chabura) Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Ma'amar HaIkrim #20 Ikkar 8 #1 Geula(Lakewood Chabura) 03-02-2016 Rabbi Ahron Lopiansky 36 min
Ma'amar HaIkrim #22 Ikkar 8 #3 Geula (Lakewood Chabura) (05-18-16) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Ma'amar HaIkrim #3 Ikkar 1 B'Borei Yisborach (Lakewood Chabura) (5-13-2015) Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Ma'amar HaIkrim #4 Ikkar 2 B'Ruchniyim (Lakewood Chabura) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Ma'amar HaIkrim #5 Ikkar 2 B'Ruchniyim (Lakewood Chabura) (6-3-15) Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Ma'amar HaIkrim #7 Ikkar 3 Torah U'Mitzvot (Lakewood Chabura) (10-14-15) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Ma'amar HaIkrim #8 Ikkar 3 (#2) Torah U'Mitzvot, Ikkar 4 (#1) BaGmul (Lakewood Chabura) (10-21-15) Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Ma'amar HaIkrim (Cycle 2) #09 Ikkar 4 B'Gmul (#1) (Alumni Skype Shiur) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ma'amar HaIkrim (Cycle 2) #10 Ikkar 4 B'Gmul (#2), Ikkar 5 Gan Eden & Gehinom (Alumni Skype Shiur) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ma'amar HaIkrim (Cycle 2) #11 Ikkar 6 Hashgacha Rabbi Ahron Lopiansky 30 min