Halacha

Speaker Filter Box:
Sefer Chofetz Chaim 05-05-10 Rabbi Avrohom Kanarek 10 min
Sefer Chofetz Chaim 05-06-10 Rabbi Avrohom Kanarek 3 min
Sefer Chofetz Chaim 05-11-10 Rabbi Avrohom Kanarek 7 min
Sefer Chofetz Chaim 05-14-10 Rabbi Avrohom Kanarek 7 min
Sefer Chofetz Chaim 05-16-10 Rabbi Avrohom Kanarek 6 min
Sefer Chofetz Chaim 05-24-10 Rabbi Avrohom Kanarek 9 min
Sefer Chofetz Chaim 05-25-10 Rabbi Avrohom Kanarek 7 min
Sefer Chofetz Chaim 05-26-10 Rabbi Avrohom Kanarek 6 min
Sefer Chofetz Chaim 05-28-10 Rabbi Avrohom Kanarek 3 min
Sefer Chofetz Chaim 06-14-10 Rabbi Avrohom Kanarek 4 min
Sefer Chofetz Chaim 06-17-10 Rabbi Avrohom Kanarek 6 min
Sefer Chofetz Chaim 06-20-10 Rabbi Avrohom Kanarek 5 min
Sefer Chofetz Chaim 06-21-10 Rabbi Avrohom Kanarek 6 min
Circumcision (a) Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Circumcision (b) Rabbi Dovid Kaplan 18 min
Covering Ones Head (a) Rabbi Dovid Kaplan 28 min
Covering Ones Head (b) Rabbi Dovid Kaplan 15 min
Don't Steal, Oaths, Vows (b) Rabbi Dovid Kaplan 12 min
Doubtful Sins (a) Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Doubtful Sins (b) Rabbi Dovid Kaplan 5 min
Gifts For The Poor (a) Rabbi Dovid Kaplan 30 min
Gifts For The Poor (b) Rabbi Dovid Kaplan 9 min
Giving Charity, Obligations (a Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Giving Charity, Obligations (b Rabbi Dovid Kaplan 7 min
Gossiping & Slander (a) Rabbi Dovid Kaplan 30 min