Halacha

Speaker Filter Box:
0353 - Brachos and Tefillos - (Klal 23 Siman 2-3) - Krios and Hishtachavoyos - 2 - Tzuras Hakrios Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0354 - Brachos and Tefillos - (Klal 23 Siman 4) - Krios and Hishtachavoyos - 3 - Adding Krios Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0355 - Brachos and Tefillos - (Klal 23 Siman 5; Klal 24 Siman 01) - Krios and Hishtachavoyos - 4 - Facing Tzalmim; Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 01 - Hashem Sfasai Tiftach Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0356 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 02) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 2 - Birchas Avos - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0357 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 02) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 3 - Birchas Avos - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0358 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 02-03) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 4 - Birchas Avos - 3_ Birchas Gevuros - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0359 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 03-04) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 5 - Birchas Gevuros - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0360 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 06) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 6 - Birchas Gevuros - 3_ Mistakes - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0361 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 06) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 7 - Birchas Gevuros - 4_ Mistakes - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0362 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 06) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 8 - Birchas Gevuros - 5_ Mistakes Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0363 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 08) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 9 - Correcting Mistakes in General - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0364 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 08) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 10 - Correcting Mistakes in General - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0365 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 08) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 11 - Correcting Mistakes in General - 3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0366 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 07) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 12 - Birchas Gevuros - 6; Mistakes - 4 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0367 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 09) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 13 - Birchas Gevuros - 7_ Mistakes_ Establishing Chazaka - 5 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0368 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 09) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 14 - Birchas Gevuros - 8_ Mistakes_ Establishing Chazaka - 6 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0369 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 09) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 15 - Birchas Gevuros - 9; Mistakes; Establishing Chazaka - 7 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0370 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 10) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 16 - Birchas Kedushas Hashem Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0371 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 11) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 17 - Birchas Daas - 1_ Birchas Hashanim - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0372 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 12) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 18 - Birchas Hashanim - 2_ Explaining Tekufos - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0373 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 12) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 19 - Birchas Hashanim - 3_ Explaining Tekufos - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
0374 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 13) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 20 - Birchas Hashanim - 4; Mistakes - 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0375 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 13) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 21 - Birchas Hashanim - 5; Mistakes - 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0376 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 14) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 22 - Birchas Hashanim - 6; Mistakes - 3 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
0377 - Brachos and Tefillos - (Klal 24 Siman 14) - Dinei Tefilas Shmoneh Esrei - 23 - Birchas Hashanim - 7; Mitakes - 4 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min