Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Vayechi- Mitzvah L'kayim Divrey Hames Rabbi Moshe Radner 52 min
Parshas Vayeitzey- Kibud Av V'aim vs Talmud Torah Rabbi Moshe Radner 45 min
Parshas Vayeshev- Machlokes Yosef and The Shevatim Rabbi Moshe Radner 36 min
Parshas Vayikra - Heker Between Milchigs And Fleishigs and Waiting Between The Two Rabbi Moshe Radner 44 min
Parshas Vayishlach- Gid Hanasheh Rabbi Moshe Radner 40 min
Parshas Yisro Sakanas Nefashos Docheh Shabbos Rabbi Moshe Radner 46 min
Shemini - Yoreh Deah Siman 99 Bassur V'cholov (continued) Rabbi Moshe Radner 41 min
Terumah - Sofek Matnas Aniyim Rabbi Moshe Radner 47 min
Vayeira- Zrizim Makdimin L'mitzvos Rabbi Moshe Radner 39 min
Chassidus On Parshas Tetzaveh Rabbi Hershel Reichman 46 min
Chassidus On The Parshas Vayara Rabbi Hershel Reichman 59 min
Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Acharei Mos-Kedoshim 5778 - Lifnei Iveir (Agudah Parsha Shiur) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Ahavas Hashem 2- Parshas Vaeschanan 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Ahavas hashem-berachos (ki savo 5768) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Ahavas HASHEM-Parshas Vaeschanan 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 57 min
Anivus and Self Esteem-Parshas Shmini 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 59 min
Approaching Avodas HASHEM (Chassidus Shiur Parshas Ki Sisa 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Approaching Avodas HASHEM (Chassidus Shiur Parshas Ki Sisa 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Arvus (Agudah Parsha Shiur Ki Savo 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 14 min
Arvus and the Arur of Asfer Lo Yakim (Parshas Ki Savoi 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Avdus Hashem, Mishkan, and Chet Haegal-Parshas Vayekhel-Pekudai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Avdus Hashem, Mishkan, and Chet Haegal-Parshas Vayekhel-Pekudai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Bechira and It's Limits- Vaeira 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 51 min
Beha'aloscha - Avodas Haleviim-Shmirah Rabbi Eliyahu Reingold 40 min