Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Terumah - Nissan v'Adar Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Tetzave, Parshas Zachor 5751 - Asher Karcha B'Derech Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tetzaveh - Moshe min HaTorah, Haman min HaTorah, Matah Elokim 5775 Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Tetzaveh v'Zachor 5748 - Reishis Goyim Amoleik Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tezaveh 5752 - Naftali - Aykesh v'Petaltel Rabbi Moshe Shapira 93 min
Parshas Tezaveh 5776 - Mizbeach Haketores Rabbi Moshe Shapira 46 min
Parshas Toldos Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5752 - Zerach M'Seir Hofeah Mahar Paran Lases Lahem Nachalasam Goyim, Eisav Yishmael v'Yaakov Rabbi Moshe Shapira 96 min
Parshas Toldos 5768 Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5771 - Cheshvan b'os Nun, Kislev b'os Samech, Chelukas Haosiyos Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Toldos 5773 - Tefillah Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Tzav - Zachor 11 Adar II 5774 Mechiyas Amalek Nissim Nistarim 137 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Va'eira - Achen Nodah Hadavar (24 Teves 5748) Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Va'era 5752 - Emunah Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vaeira 5751 - KaAsher Yochlenu Lach - Kein Chasdecha Aleinu Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakeil Pekudei and Parshas Parah 5775 - Taharas Yisroel Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayakhail and Shekalim 5776 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Vayakhel-Pekudei-Parah 5751 - Shlomo l'Moshe. Kos Yeshuos Esa Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Vayechi Rabbi Moshe Shapira 83 min
Parshas Vayechi 5775 Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayeilech 5776 - Sefer Shel Beinonim Rabbi Moshe Shapira 68 min
Parshas Vayeira 5752 - Kavod u'Malchus - Kneged Sedom Rabbi Moshe Shapira 89 min
Parshas Vayeira 5776 - Matzosi Es Dor Bmhapeches Sdom Rabbi Moshe Shapira 61 min