Chumash

Speaker Filter Box:
Intro to Haftaros and Haftaras Toldos Rabbi Shraga Senft 65 min
Yechezkel Haftorah For Vayigash 5776 Rabbi Shraga Senft 66 min
Afar Sotah V'Eifer Parah- Vayikra 5745 Rabbi Moshe Shapira 68 min
Aileh Shemot, Mispar, Kochavim- Shemot 5745 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Beha'aloscha 5775 - HaSefer Shel Vayehi Bnsoa HaAron Rabbi Moshe Shapira 51 min
Beshalach 5775 - Shiras Hayam Lifnei Krias Shema Rabbi Moshe Shapira 52 min
Bil'am U'Bracha- Balak 5745 Rabbi Moshe Shapira 65 min
Galut U' G'ulah- Mishpatim 5745 Rabbi Moshe Shapira 77 min
Hizdaknut- Yitro 5745 Rabbi Moshe Shapira 56 min
Inyan Shel Galut- Shemot 5745 Rabbi Moshe Shapira 66 min
Ki Setzei 5747 - Hayotzer Yachad Lavem Hameivin Al Kol Maaseihu Rabbi Moshe Shapira 73 min
Marcheshvan, Mabul, Teshuva- Lech Lecha 5745 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Matteh Shel Moshe Bo 5745 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Mitzrayim, Kina'an, Chamor- Vayishlach 5745 Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parashas Balak 5751 Moshe Kosev Sifro, v'Parshas Bilam. Bas Kol Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Achrei Mos Kedoshim - Mitzvah Limmnos Yamim uShevuos 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Achrei Mos Kedoshim - Mitzvah Limmnos Yamim uShevuos 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Achrei Mos-Kedoshim 5751 - Bar Da'as Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Bahaloscha 5776 - Uma Yisron Lbaal Haloshon Rabbi Moshe Shapira 45 min
Parshas Balak - 5747 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Parshas Balak 5752 - Mareches Hadibus Sod haTzura Hakoach l'Kallele Neis Haitoch Rabbi Moshe Shapira 79 min
Parshas Balak 5775 - Hey Devorim Iru 17 Tammuz Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Balak 5776 Rabbi Moshe Shapira 43 min
Parshas Bamidbar 5751 Talmud Torah- K'nisinasa Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Bamidbar 5752 - Im B'chukosai Shmitta v'Har Sinai Rabbi Moshe Shapira 97 min