Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Ki Savo 5747 - Ticheles Shana v'Kllaloseha Bris - Anina Kayum. Nefesh - Ner P'sila Shemen Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Ki Savo 5775- Takanos Ezra Kabalos HaTora Kbris Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Ki Seitzei 5775 - Kol Shofar Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Ki Sisa 5776 - Shomor V'zocher Rabbi Moshe Shapira 50 min
Parshas Koach 5775 - Chodesh Tamuz vKoach Reia Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Korach 5747 - Sibas Hamachlokes Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Korach 5751 - Shoresh HaChurban-ha'kedemes Peh l'Ayin. Chodesh Tamuz Techilas Avodah Zarah Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Korach 5776 - Da Gzeiras Oreisa Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Korach 5776 - Korach vDor Haflaga Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Lech Lecha 5776 - Tefilas Avraham Lhinatzeil B'eis Tzorah Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Matos 5776 - Bechi Avudan Hamokom Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Matos Maasei 5751 Moad Shel Rosh Chodesh and Tisha b'av Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Mattos - Chodesh Av - Koach Ha'Shemiah Rabbi Moshe Shapira 69 min
Parshas Meiketz 5751 - May Chanukah - Nefesh - Tov-Or Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Mishpatim Shkalim 5751 - Hikdim Shikleihem Lshekel Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Mishpatim v'Shkalim 5748 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Mishpatim, Shekalim - Machtzis Hashekel Matbeia Shel Aish Rabbi Moshe Shapira 45 min
Parshas Naso - Chag Shavuos - Isru Chag Rabbi Moshe Shapira 43 min
Parshas Naso 5751 v'Chol Ma'aseihu b'Emunah Kabalas Hatorah Bechinas Ma'aseh Rabbi Moshe Shapira 76 min
Parshas Naso 5775 - Oy Lahem Labrios Mayalbono Shel Torah Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Netzavim Vayelech 5747 - Rosh Hashana - Yom Zekaron Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Nitzavim 5775 - Zichiya Bdin Al Yidei Kabolos HaTorah Rabbi Moshe Shapira 77 min
Parshas Noach 5776 Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Pekudei 5776 - Adar Beis Bchodesh Haibur Rabbi Moshe Shapira 66 min
Parshas Pinchas - Hey Devorim Shba'Tisha bAv 5775 Rabbi Moshe Shapira 53 min