Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Pinchas 5751 Meshaul haKarmim Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Pinchas 5776 - Bein Hamitzorim Rabbi Moshe Shapira 56 min
Parshas Shelach 5744 Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Shelach 5747 Rabbi Moshe Shapira 72 min
Parshas Shelach 5773 - Bechiah Osid Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Shelach 5776 - Mitzvos Tzitis Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Shelach Lach 5751 - Mitzvas Tzizis Lavan v'Ticheles Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Shemini v'Para - Taharason Shel Yisroel 5776 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Shemini V'Parshas Hachodesh 5746 Rabbi Moshe Shapira 87 min
Parshas Shemini V'Parshas Hachodesh 5746 - Mitzvah Rishona Rabbi Moshe Shapira 81 min
Parshas Shemos 17 Teves 5748 - 70 Nefesh 70 Lashon Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Shemos 5751 - V'ayleh Shemos etc. Vhamaskilim Yizheiruu Kizahur Harakeiah Rabbi Moshe Shapira 69 min
Parshas Shemos 5775 Rabbi Moshe Shapira 65 min
Parshas Shoftim - Chodesh Elul Nochomos HaNeviim 5775 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Shoftim5747 - Elul - Gad Dovar V'hifuchu Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Tazria 5776 Rabbi Moshe Shapira 58 min
Parshas Teruma 5751 - Mishenichnas Adar vSchok Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Teruma 5776 - Shovavim Tat bShnat Haibur Rabbi Moshe Shapira 50 min
Parshas Terumah - Nissan v'Adar Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Tetzave, Parshas Zachor 5751 - Asher Karcha B'Derech Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tetzaveh - Moshe min HaTorah, Haman min HaTorah, Matah Elokim 5775 Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Tetzaveh v'Zachor 5748 - Reishis Goyim Amoleik Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tezaveh 5776 - Mizbeach Haketores Rabbi Moshe Shapira 46 min
Parshas Toldos Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5768 Rabbi Moshe Shapira 36 min