Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
04 - Thoughts on Purim - Unity Through Mitzvos Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
04 - Thoughts on Shavuos - Partnering with HaShem Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
04 - Thoughts on the 3 Weeks - Symbolism of the Beis Hamikdash Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
04-Making Hashem Our King Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Thoughts on the 3 Weeks - A Place for National Unity Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Chametz on Pesach - The Chametz of Another Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05 - Haftoros of the Three Weeks - The Consolation in Punishment Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Megillas Esther - Haman Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05 - Reflections on Shabbos - Partnering with Hashem Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05 - The Jewish Experience in Egypt - Prayer Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Thoughts on Chanukah - Celebration and Praise Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
05 - Thoughts on Purim - Purim and Yom Kippur Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05 - Thoughts on Shavuos - Torah of Kindness Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
05-Zichronos Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - Thoughts on the 3 Weeks - The Power of Unity Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - Chametz on Pesach - Chametz Mixtures Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
06 - Haftoros of the Three Weeks - Forgetting the Kindness of G-d Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
06 - Reflections on Shabbos - Remembering Shabbos Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - The Jewish Experience in Egypt - Taskmasters Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - Thoughts on Chanukah - Al Hanissim - 1 Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
06 - Thoughts on Purim - Hashem's Hidden Hand Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
06-Akeidas Yitzchak Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Thoughts on the 3 Weeks - A Perspective on the Low Times Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Chametz on Pesach - Products Containing Chametz Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
07 - Haftoros of the Three Weeks - Perspective on Punishment Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min