Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
#60 B'inyonei Pesach Sheini, U'beinyan Shmoi Shel Yehoshua Bin Nun Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 25 min
#67 B'inyan Yakir U'ktzas B'inyonei Yom Kippur Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 33 min
#69 B'inyan Hadlakas Neiros Shel Yom Tov, V'Yud-Gimmel Midos Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 44 min
#71 B'din Tiltul Sakin Shel Milah Le'acher Ha'milah B'shabbos U'b'inyan Muktzah Machmas Chesorin Kis Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 37 min
#72 B'inyan HaNoitel Kedeiras Chaveiro Mei'al Gabei H'aish B' Shabbos B'ein Daaito lachzor, V'oid inyanei Shabbos Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#79 B'hilchos Taanis V'Asarah B'Teves, V'al Parshas Vayigash Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 39 min
#99 B'inyonei Sukah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
Chanuka Rabbi Pesach Siegel 39 min
Esther Introduction Rabbi Pesach Siegel 46 min
Esther Perek 1 Posuk 01 Rabbi Pesach Siegel 51 min
Esther Perek 1 Posuk 03 Rabbi Pesach Siegel 51 min
Esther Perek 1 Posuk 05 Rabbi Pesach Siegel 40 min
Esther Perek 1 Posuk 07 Rabbi Pesach Siegel 33 min
Esther Perek 1 Posuk 09 Rabbi Pesach Siegel 44 min
Esther Perek 1 Posuk 11 Rabbi Pesach Siegel 46 min
Esther Perek 1 Posuk 13 Rabbi Pesach Siegel 45 min
Esther Perek 1 Posuk 16 Rabbi Pesach Siegel 45 min
Esther Perek 2 Posuk 01 Rabbi Pesach Siegel 42 min
Esther Perek 2 Posuk 05 Rabbi Pesach Siegel 54 min
Esther Perek 2 Posuk 09 Rabbi Pesach Siegel 51 min
Esther Perek 2 Posuk 12 Rabbi Pesach Siegel 50 min
Esther Perek 2 Posuk 15 Rabbi Pesach Siegel 36 min
Esther Perek 2 Posuk 17 Rabbi Pesach Siegel 44 min
Esther Perek 2 Posuk 19 Rabbi Pesach Siegel 51 min
Esther Perek 2 Posuk 22 Rabbi Pesach Siegel 44 min