Today's Learning is dedicated as a Refuah Shelemah
for all those affected by the COVID19 Virus

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ner Mitzvah 10 (Dafim 4-6) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ner Mitzvah 11 (Dafim 17-18) Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Ner Mitzvah 12 (Daf 19) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Ner Mitzvah 13 (Daf 20) Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Ner Mitzvah 14 (20,21) Rabbi Ahron Lopiansky 17 min
Ner Mitzvah 15 (Daf 24) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Ner Mitzvah 16 (Dafim 25,26) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ner Mitzvah 17 (Dafim 26,27) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Ner Mitzvah 18 (Daf 27) Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Ner Mitzvah 19 (Daf 28) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ner Mitzvah 20 (Daf 28) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Ner Mitzvah 21 (Daf 29) Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Ner Mitzvah 23 (Daf 29) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Ner Mitzvah 25 (Dafim 31,32) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Ner Mitzvah 26 (Daf 36) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Ner Mitzvah 27 (Daf 37) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ner Mitzvah 28 (Daf 37) Rabbi Ahron Lopiansky 19 min
Ner Mitzvah 29 (Daf 38) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Ner Mitzvah 30 (Daf 38) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ner Mitzvah 31 (Dafim 39-40) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Ner Mitzvah Vol. II 01 (Dafim 1-3) Rabbi Ahron Lopiansky 17 min
Ner Mitzvah Vol. II 02 (Daf 4) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Ner Mitzvah Vol. II 03 (Daf 5) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Ner Mitzvah Vol. II 04 (Dafim 4,5) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Ner Mitzvah Vol. II 05 (Daf 6) Rabbi Ahron Lopiansky 17 min