Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
#003 Short Shabbos talks - Shabbos = 613 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#004 Short Shabbos talks - Waiting for Shabbos Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#005 Short Shabbos talks - Preparing for Shabbos 1 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#006 Short Shabbos talks - Preparing for Shabbos 2 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#007 Short Shabbos talks - Preparing for Shabbos 3 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#008 Short Shabbos talks - Preparing for Shabbos 4 Rabbi Dovid Schoonmaker 6 min
#011 Short Shabbos talks -Oneg Shabbos 2 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#012 Short Shabbos talks -The Seudos 1 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#013 Short Shabbos talks -The Seudos 2 Rabbi Dovid Schoonmaker 3 min
#014 Short Shabbos talks - review of 1-13 Rabbi Dovid Schoonmaker 8 min
#015 Short Shabbos talks- Tefilos Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#016 Short Shabbos talks - Tefillas Sha.2 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#017 Short Shabbos talks- Tefillos #3 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#018 Short Shabbos talks- Tefillas Sh. #3 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#019 Short Shabbos talks - tefilas mincha Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#020 Short Shabbos talks- ba,bo,bam Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#021 Short Shabbos talks- the 3 Shemone Esrei's Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#22 Short Shabbos Talks - Mussaf #1 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#23 Short Shabbos Talks - Mussaf #2 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#26 Short Shabbos Talks 2) Yom Hashvi'i Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#27 Short Shabbos talks - the 4th commandment Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#29 Short Shabbos Talks - getting into shevii Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#30 Short Shabbos Talks - שבת שלום Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#31 Short Shabbos Talks - פסיעה גסה Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#32 Short Shabbos Talks - the most important mitvah Rabbi Dovid Schoonmaker 3 min