Today's Learning is dedicated as a Refuah Shelemah
for all those affected by the COVID19 Virus

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
The 17th Of Tammuz Rabbi Yitzchak Schwartz 34 min
The Four Mitzvos Of Purim Rabbi Yitzchak Schwartz 33 min
The Heights Of Teshuva Rabbi Yitzchak Schwartz 55 min
The Power Of Yom Kippur Rabbi Yitzchak Schwartz 32 min
Tubishvat - Eating In Gan Eden Rabbi Yitzchak Schwartz 48 min
Tubishvat - Let's Learn About Tubeshvat Rabbi Yitzchak Schwartz 59 min
Tubishvat - What Is Tu Bishvat Really About Rabbi Yitzchak Schwartz 32 min
Understanding The Omer Rebbe Akiva Rabbi Yitzchak Schwartz 30 min
Haggadah Insights Part 1 Rabbi Zecharia Schwartz 33 min
Haggadah Insights Part 2 Rabbi Zecharia Schwartz 37 min
A Rosh HaShana Message - Of Speeches Prayers and Ahavas Hashem Rabbi Shraga Senft 46 min
An in depth analysis of the Haftarah Of Parshas Zachor Rabbi Shraga Senft 89 min
Haftorah Shabbos HaGadol 5776 Rabbi Shraga Senft 98 min
Taanis Esther in Halacha and Aggadah Rabbi Shraga Senft 36 min
Shmuz #002 - Rosh Hashanah-Issues of the Day Rabbi Bentzion Shafier 47 min
Shmuz #167 - Sefiras Ha'Omer Countdown to Ka'balas Ha'Torah Rabbi Bentzion Shafier 36 min
Shmuz #172 - The Tisha BA'v Shmuz Rabbi Bentzion Shafier 53 min
Shmuz #175 - Rosh Hashana Prep - Yom Ha Din Rabbi Bentzion Shafier 36 min
Shmuz #176 - Tshuvah Shmuz 5769 - A Diamond with a Flaw Rabbi Bentzion Shafier 44 min
Shmuz #194 - Tisha B'Av- What we can do to bring the Geulah Rabbi Bentzion Shafier 51 min
Shmuz #197 - Teshuvah Shmuz 5770 - Limiting Beliefs Rabbi Bentzion Shafier 59 min
Shmuz #201 - Chanukah - The Power given to Man Rabbi Bentzion Shafier 49 min
Shmuz #206 - Teshuva Shmuz Rabbi Bentzion Shafier 59 min
Shmuz #224 - Purim- Achmenijad and the Modern Purim Story Rabbi Bentzion Shafier 60 min
Shmuz #238 - Teshuvah Shmuz 5774 Rabbi Bentzion Shafier 46 min