Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
10th of Teves - Missing the Depth of Torah Rabbi Yitzchak Scher 44 min
12 Months, 12 Shevatim Rabbi Yitzchak Scher 48 min
17th of Tammuz and Eicha Chapter 2 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
17th of Tammuz and Eicha Chapter 2 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
6,7, and 8 of Chanukah Rabbi Yitzchak Scher 31 min
A Model of Teshuva Rabbi Yitzchak Scher 41 min
A Model of Teshuva Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Accepting Suffering Rabbi Yitzchak Scher 17 min
Accepting Suffering Rabbi Yitzchak Scher 17 min
Adar 2 and the Jewish Calendar Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Adar and Hester Panim Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Adar- A Taste of the Future Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Adar- A Taste of the Future Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Akdamus - A Glimpse of Life's Purpose Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Alexander the Great, Shimon HaTzadik, the backdrop of Chanuka Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Amalek's challenge to our Emunah Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Asara B'Teves- the tragedy of Translation Rabbi Yitzchak Scher 35 min
Asara Bteves - The Essence Of The Day Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Av- Seeing the Positive in Tragedy Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Av- Seeing the Positive in Tragedy Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Av- Separation and Reconciliation Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Believing In The Power Of Elul Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Binas Halev, Eima, Yirah Rabbi Yitzchak Scher 20 min
Binas Halev, Eima, Yirah Rabbi Yitzchak Scher 20 min
Broad Perspectives on the Haggadah Rabbi Yitzchak Scher 61 min