Today's Learning is dedicated as a Refuah Shelemah
for all those affected by the COVID19 Virus

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ohr Chadash Daf 050 (5760 1a) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ohr Chadash Daf 050 (5760 1b) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ohr Chadash Daf 051 #3 Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Ohr Chadash Daf 051 (5766 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 051 A Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 051, Daf 052 (5766 #2) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 052 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ohr Chadash Daf 052 (5766 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 052, Daf 053 (5766 #4) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Ohr Chadash Daf 053 (5766 #5) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Ohr Chadash Daf 064 -- Rebbe Yehoshua bar Chanina Rabbi Ahron Lopiansky 11 min
Ohr Chadash Daf 066, Daf 067 Rebbe Yochanan Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ohr Chadash Daf 066, Daf 067 Rebbe Yochanan (p.3 5769 (1)) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ohr Chadash Daf 067 -- Rebbe Elazar (5770 p.2) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Ohr Chadash Daf 067, Daf 068 -- Rav Nachman bar Yitzchak (5770 p.1) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Ohr Chadash Daf 069 Rav Ashi (5771 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Ohr Chadash Daf 069, Daf 070 (5771 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 071 (5772 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 072 (5772 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 073 (#3) HaMolech MeHodu(5773 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 073 (1) (5772 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ohr Chadash Daf 073 (2) (5772 #4) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ohr Chadash Daf 093, Daf 094 B'Yom (5773 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Ohr Chadash Daf 094 Ki Tov Lev (5775 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Ohr Chadash Daf 094, Daf 095 Amar L'Mehuman (5775 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 19 min