Chumash

Speaker Filter Box:
Ki Sisa 5779 The Bris of Two Torahs (Israel Trip at Torah Ohr 2019) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Ki-tzeatzea - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Korach - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Korach - 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Korach - 5762 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Korach - 5764 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Korach - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Korach - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Korach - 5770 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Korach - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Lech Lecha - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Lech Lecha - 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Lech Lecha - 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Lech Lecha - 5761 Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Lech Lecha - 5762 Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Lech Lecha - 5763 Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Lech Lecha - 5765 Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Lech Lecha - 5766 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Lech Lecha - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
Lech Lecha - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Lech Lecha - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Lech Lecha - 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Lech Lecha - 5770 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Lech Lecha - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Lech Lecha - 5772 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min