Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Shoftim5747 - Elul - Gad Dovar V'hifuchu Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Tazria 5776 Rabbi Moshe Shapira 58 min
Parshas Tazria Hachodesh 5752 - Hachodesh-Nissan, v'Techiyas Hameisim Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Teruma 5751 - Mishenichnas Adar vSchok Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Teruma 5752 - Chodesh Adar - Naftali - Psil HaMechaber es Rachel v'Leah Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Teruma 5776 - Shovavim Tat bShnat Haibur Rabbi Moshe Shapira 50 min
Parshas Terumah - Nissan v'Adar Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Tetzave, Parshas Zachor 5751 - Asher Karcha B'Derech Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tetzaveh - Moshe min HaTorah, Haman min HaTorah, Matah Elokim 5775 Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Tetzaveh v'Zachor 5748 - Reishis Goyim Amoleik Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Tezaveh 5752 - Naftali - Aykesh v'Petaltel Rabbi Moshe Shapira 93 min
Parshas Tezaveh 5776 - Mizbeach Haketores Rabbi Moshe Shapira 46 min
Parshas Tezaveh Zachor 5775 - Moshe Min Hatorah, Haman Min Hatorah Mateh HaElokim Rabbi Moshe Shapira 62 min
Parshas Toldos Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5752 - Zerach M'Seir Hofeah Mahar Paran Lases Lahem Nachalasam Goyim, Eisav Yishmael v'Yaakov Rabbi Moshe Shapira 96 min
Parshas Toldos 5768 Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5771 - Cheshvan b'os Nun, Kislev b'os Samech, Chelukas Haosiyos Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Toldos 5773 - Tefillah Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Tzav - Zachor 11 Adar II 5774 Mechiyas Amalek Nissim Nistarim 137 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Va'eira - Achen Nodah Hadavar (24 Teves 5748) Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Va'era 5752 - Emunah Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vaeira 5751 - KaAsher Yochlenu Lach - Kein Chasdecha Aleinu Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakeil Pekudei and Parshas Parah 5775 - Taharas Yisroel Rabbi Moshe Shapira 63 min