Chumash

Speaker Filter Box:
Vayetze 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 25 min
Vayetze 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 40 min
Vayigash 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 40 min
Vayigash 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 35 min
Vayikra 2009 / 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min
Vayikra 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 43 min
Vayikra 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 40 min
Vayikra 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Vayikra 5771 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min
Vayishlach 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Vayishlach 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Vezos HaBracha 5771 Rabbi Zvi Zimmerman 39 min
Vezos Habrachah 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 43 min
Vezos Habrachah 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 46 min
Yisro 2009 / 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 44 min
Yisro 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 1 min
Yisro 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 37 min
Bechukosai and Amalus baTorah Rabbi Tal Moshe Zwecker 49 min
Beshalach - Ha'Man Emunah and Manna Rabbi Tal Moshe Zwecker 28 min
Chassidus Parashas Shemos Power of a Sigh Nesivos Shalom Rabbi Tal Moshe Zwecker 45 min
Chassidus Parashas VaYechi Nesivos Shlom Menashe & Ephraim Rabbi Tal Moshe Zwecker 39 min
Chassidus Parshas Ki Savo Yismach Yisroel Rabbi Tal Moshe Zwecker 16 min
Chassidus Parshas Nitzavim Yismach Yisroel Rabbi Tal Moshe Zwecker 6 min
Chassidus Parshas Noach Kedushas Levi Rabbi Tal Moshe Zwecker 21 min
Chassidus Parshas Noach Noam Elimelech Rabbi Tal Moshe Zwecker 12 min