Chumash

Speaker Filter Box:
Tzav Pesach Parsha Series 1 Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Vaeira Parsha Series 3 Tape 214 Rabbi Dov Ber Weisman 62 min
Vaeschanan Parsha Series 2 Tape 143 Rabbi Dov Ber Weisman 59 min
Vaeschanan Parsha Series 3 Tape 243 Rabbi Dov Ber Weisman 59 min
Vayakhel and Shekalim Parsha Series 3 Tape 222 Rabbi Dov Ber Weisman 48 min
Vayakhel Shekalim Parsha Series 2 Tape 122 Rabbi Dov Ber Weisman 57 min
Vayechi Parsha Series 2 Tape 112 Rabbi Dov Ber Weisman 57 min
Vayechi Parsha Series 3 Tape 212 Rabbi Dov Ber Weisman 56 min
Vayeira Parsha Series 2 Tape 104 Rabbi Dov Ber Weisman 81 min
Vayeira Parsha Series 3 Tape 204 Rabbi Dov Ber Weisman 68 min
Vayeishev Parsha Series 2 Tape 109 Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Vayeishev Parsha Series 3 Tape 209 Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Vayeitzei Parsha Series 2 Tape 107 Rabbi Dov Ber Weisman 53 min
Vayeitzei Parsha Series 3 Tape 207 Rabbi Dov Ber Weisman 59 min
Vayigash Parsha Series 2 Tape 111 Rabbi Dov Ber Weisman 45 min
Vayikra Parsha Series 2 Tape 124 Rabbi Dov Ber Weisman 50 min
Vayikra Parsha Series 3 Tape 224 Rabbi Dov Ber Weisman 56 min
Vayishlach Parsha Series 2 Tape 108 Rabbi Dov Ber Weisman 63 min
Vayishlach Parsha Series 3 Tape 208 Rabbi Dov Ber Weisman 53 min
Vezos Haberachah Parsha Series 1 Tape 98 Rabbi Dov Ber Weisman 69 min
Vezos Haberachah Parsha Series 2 Tape 151 Rabbi Dov Ber Weisman 62 min
Vezos Haberachah Parsha Series 3 Tape 251 Rabbi Dov Ber Weisman 50 min
Yisro Parsha Series 2 Tape 117 Rabbi Dov Ber Weisman 54 min
Tzav 5769 Sipur Yetsias Mizroyim Rabbi Asher Weiss 60 min
Vayikra 5773 English Sipur Yetzias Mitzrayim Rabbi Asher Weiss 44 min