Chumash

Speaker Filter Box:
Shoftim - 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Shoftim - 5763 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Shoftim - 5765 Rabbi Ahron Lopiansky 62 min
Shoftim - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Shoftim - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
Shoftim - 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Shoftim - Melech and Sanhedrin Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Shoftim 5776 - Sanhedrin Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Shoftim 5779 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Tazria & Metzora - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Tazria - Sforno Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Tazria 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Tazriah - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Tazriah 5758 Dibur - The Makeh U'Patish Of The Briah Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Tazriah 5760 or 5764 Speech and True Life Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Tazriah 5761 Lashon HaRah And Chidush In Torah - Two Sources Of Life Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Tazriah 5762 Desire Unlocks The Hiddden Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Tazriah 5763 The Signs Of Tumah Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Tazriah 5767 Tzaras Eyin Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Tazriah 5768 Real Goals Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Tazriah 5769 Tzaras Ayin Rabbi Ahron Lopiansky 57 min
Tazriah 5770 Torah To Fix Speech Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Tazriah 5771 The Signs Of Tumah Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Tazriah 5772 Metzorah Opposing Life and the Briah Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Tazriah 5774 Torah From Within Darkness Rabbi Ahron Lopiansky 39 min