Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Ba06 Chukas 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba06 Chukas 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Ba07 Balak 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba07 Balak 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba07 Balak 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Ba07 Balak 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba08 Pinchas 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Ba08 Pinchas 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba08 Pinchas 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba08 Pinchas 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba08 Pinchas 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Ba09 Matos 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba09 Matos 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Ba09 Matos 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Ba09-10 Matos-Masei 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba09-10 Matos-Masei 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba09-10 Matos-Masei 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Ba09-10-Mattos-Maasei 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba09-10-Mattos-Maasei 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba10 Maasei 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba10 Maasei 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Ba10 Maasei 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Ba4-Shlach 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Balak 5778 - Nefesh and Guf Rabbi Eliyahu Reingold 47 min
Parshas Bamidbar 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min