Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Vayishlach 5751 - 400 Eish Eimo Sohu u'Vohu Choshech v'Tahum Rabbi Moshe Shapira 72 min
Parshas Vayishlach 5752 - Emes, Shav, v'sheker; N'tzachon Yaakov al Hamalach Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Yisro 5748 - Tefilin v'Tefilah Rabbi Moshe Shapira 71 min
Parshas Yisro 5751 - Oz Yoshir - Shira vYoshar Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Yisro 5752 - Yisro - Ma Shmuah Shema u'Va Rabbi Moshe Shapira 90 min
Parshas Yisro 5775 - Mymid Har Sinai, Gilui Shel Mitzios Chadasha Rabbi Moshe Shapira 48 min
Parshas Yisro 5776 - Meimid Har Sinai Rabbi Moshe Shapira 45 min
Toldos 5775 - Galus Yishmoel Rabbi Moshe Shapira 49 min
Toldot, Geshem, Tefilla- Toldot 5745 Rabbi Moshe Shapira 60 min
Tov Ayin, Shimon Hatzadik, Avshalom- Vayigash 5745 Rabbi Moshe Shapira 76 min
Vayakam Melech Chadash, Hachodesh Hazeh Lachem- Beshalach 5745 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Yefes V'Yavan- Vayeshev 5745 Rabbi Moshe Shapira 65 min
Bamidbar 5773 Rabbi Benayahu Shmueli 62 min
Beshalach Rabbi Benayahu Shmueli 59 min
Devorim Rabbi Benayahu Shmueli 57 min
Ki Savo Rabbi Benayahu Shmueli 57 min
Ki Setzei Rabbi Benayahu Shmueli 58 min
Ki Setzei 5773 Rabbi Benayahu Shmueli 14 min
Korach 5773 Rabbi Benayahu Shmueli 61 min
Lech Lecha 5774 Rabbi Benayahu Shmueli 58 min
Matos and Massai Rabbi Benayahu Shmueli 62 min
Mikeitz Rabbi Benayahu Shmueli 57 min
Mishpatim Rabbi Benayahu Shmueli 62 min
Noach 5774 Rabbi Benayahu Shmueli 64 min
Parshas Balak - 5773 Rabbi Benayahu Shmueli 60 min