Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Toldos Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5752 - Zerach M'Seir Hofeah Mahar Paran Lases Lahem Nachalasam Goyim, Eisav Yishmael v'Yaakov Rabbi Moshe Shapira 96 min
Parshas Toldos 5768 Rabbi Moshe Shapira 36 min
Parshas Toldos 5771 - Cheshvan b'os Nun, Kislev b'os Samech, Chelukas Haosiyos Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Toldos 5773 - Tefillah Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Tzav - Zachor 11 Adar II 5774 Mechiyas Amalek Nissim Nistarim 137 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Va'eira - Achen Nodah Hadavar (24 Teves 5748) Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Va'era 5752 - Emunah Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vaeira 5751 - KaAsher Yochlenu Lach - Kein Chasdecha Aleinu Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakeil Pekudei and Parshas Parah 5775 - Taharas Yisroel Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayakel Shkalim 5752 - Hemshech Machatzis Hashekel Rabbi Moshe Shapira 99 min
Parshas Vayakhail and Shekalim 5776 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Vayakhail Shkalim 5752 - Hemshech Machatzis Hashekel Rabbi Moshe Shapira 99 min
Parshas Vayakhel-Pekudei-Parah 5751 - Shlomo l'Moshe. Kos Yeshuos Esa Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Vayechei 5769 - Geiloy Kaitz Hayamin Shema v'Baruch Shem Shevet Dan l'Yeshuascha K'visi Hashem Rabbi Moshe Shapira 75 min
Parshas Vayechi Rabbi Moshe Shapira 83 min
Parshas Vayechi 5775 Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayeilech 5776 - Sefer Shel Beinonim Rabbi Moshe Shapira 68 min
Parshas Vayeira 5752 - Kavod u'Malchus - Kneged Sedom Rabbi Moshe Shapira 89 min
Parshas Vayeira 5776 - Matzosi Es Dor Bmhapeches Sdom Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Vayeishev 5751 Vatziyum Meyad Kisim - Italia shel Yavan. Malchei Tarshish Vaim Mincha Yashivu Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Vayeishev 5752 - Chanukah v'Teikun Kaf Yarech Yaakov. B'heitovu es Hanaros. Ayin Tovah Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Vayeitzei 5751 Tefillah b'Es Tzara Medarchei haTeshuva Rabbi Moshe Shapira 70 min