Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Netzavim - 6th Aliah - Shniyim Mikra Ve'achad Targum Rabbi Daniel Coren 1 min
Parshas Netzavim - 7th Aliah - Shniyim Mikra Ve'achad Targum Rabbi Daniel Coren 3 min
Tzav - Shniyim Mikra - 1st Aliya Rabbi Daniel Coren 4 min
Tzav - Shniyim Mikra - 2nd Aliya Rabbi Daniel Coren 7 min
Tzav - Shniyim Mikra - 3rd Aliya Rabbi Daniel Coren 10 min
Tzav - Shniyim Mikra - 4th Aliya Rabbi Daniel Coren 4 min
Tzav - Shniyim Mikra - 5th Aliya Rabbi Daniel Coren 3 min
Tzav - Shniyim Mikra - 6th Aliya Rabbi Daniel Coren 3 min
Tzav - Shniyim Mikra - 7th Aliya Rabbi Daniel Coren 3 min
099 Lech Lecha 5766 Rabbi Yosef Elefant 23 min
100 Vayera 5766 Rabbi Yosef Elefant 27 min
101 Vayeira - Seeing a nisayon Rabbi Yosef Elefant 18 min
102 Chayei Sara Efron's instability Rabbi Yosef Elefant 20 min
103 Toldos vayivez eisav es hab'chora cholent=k'fira Rabbi Yosef Elefant 21 min
104 Vayaitzay Rabbi Yosef Elefant 20 min
105 Vayishlach Rabbi Yosef Elefant 20 min
106 vayeishev Rabbi Yosef Elefant 17 min
107 Vayigash eternal embarassment I am a SOUL Rabbi Yosef Elefant 24 min
108 Vayichi what's a bracha Rabbi Yosef Elefant 17 min
109 Shmos go outside yourself Rabbi Yosef Elefant 12 min
110 Shmos Yosef's yesod Rabbi Yosef Elefant 12 min
111 Va'aira Rabbi Yosef Elefant 9 min
114 Bo 5768 on R' Shmuel Birnbaum Ztzl Rabbi Yosef Elefant 14 min
117 Achrei Kedoshim Rabbi Yosef Elefant 17 min
117 Achrei Kedoshim Rabbi Yosef Elefant 17 min