Chumash

Speaker Filter Box:
#54 Iyunim B'Parshiyos Achrei, Kedoishim V'Emor Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#64 B'inyanei Hataras Nedarim (Teshuvos RA''E Siman 73), U'Maamar Tarna''t Al Milchemes Midyan Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#66 B'din Echad H'Ish V'echad H'Isha Shavin Lemalkus U'b'inyan Loi Yarbeh Lo Nashim V'Oid B'dinei Melech Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#67 B'inyan Yakir U'ktzas B'inyonei Yom Kippur Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 33 min
#68 B'inyan H'issur Lashuv L'eretz Mitzraim, B'inyan Sukah Gezulah V'mezuzah Sheulah, B'lav D'Lo Sinasu, U'bepeirush ''Boruch Atah Hashem'' B'brochos Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 31 min
#74 B'din Im Aku''m Muzhorim Al Issur Hana'ah Mei'avoidah Zarah, V'al Parshas Vayeitzei Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 35 min
#75 On Tefilin For A Left-handed Man, Chalitzah For a Left-footed Man and The Name Binyomin Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 30 min
#78 B'hilchos Taanis V'Asarah B'Teves, V'al Parshas Vayigash Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 39 min
#79 B'hilchos Taanis V'Asarah B'Teves, V'al Parshas Vayigash Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 39 min
#81 B'inyan Chatzi Shiur B'mitzvos Aseh, U'b'inyan Pidyan Peter Chamor V'oid B'parshas Boi Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 38 min
#82 B'inyan Kibbud Av V'eim Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 31 min
#83 B'din Eved Ivri Nimkar B'geneivasoi V'loi B'kfeiloi U'b'inyan Ge'ulas Eved Ivri, B'inyan Achrei Rabim L'hatois L'gabei Bnei Noiach Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 36 min
#84 B'din H'aron B'mikdosh U'b'inyan Binyan Beis Hamikdash V'hakravas Korbornois U'parah Adumah Bazman Hazeh Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 28 min
#87 B'inyan Parah Adumah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 27 min
#89 Oid B'shitas Rebbe Akiva Eiger B'Teshuvah (Siman 8) B'inyan Misasek Han''l, Binyan Metzoirah B'zman Hazeh, Mitzvas V'ahavta L'rei'acha Kamoicha Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 42 min
#89 Oid B'shitas Rebbe Akiva Eiger B'Teshuvah (Siman 8) B'inyan Misasek Han''l, Binyan Metzoirah B'zman Hazeh, Mitzvas V'ahavta L'rei'acha Kamoicha Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 42 min
#90 B'din Hamesupak Im Berach Bircas Hamozan U'b'inyan Sofek D'oraissa L'chumra, B'inyan Ee Kesivah K'dibur Dami L'inyan Sefiras Haomer V'oid Kamah Mitzvos, Peirush HacChinuch B'inyan Tumas Meis Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 29 min
#91 B'Nidon Heter Mechirah L'shmittah U'b'sugya D'shtarei Mavreches Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 31 min
#93 B'inyan Boineh Al M'nas Listor U'psichas Parosol (Umbrell''a) B'shabbos, B'din Amirasoi L'Gevoha K'mesirasoi L'hedyot, B'inyan Melika, B'inyan Hashro'as HaShechinah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#94 B'Shitos Ha'roishoinim V'piskei Ha'Shulchan Aruch B'din Ibud L'shmon Shel Oiros Ha'tefilin Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 38 min
#96 B'inyan Kuhonosoi Shel Pinchos U'b'din Haposuk ''Hineni Noisen Loi Es Brisi Shalom'' D'vo''v D'shalom Ketiah Hee Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 34 min
#97 Oid B'inyan Vo''v Ketiah Hana''l U'b'inyan Anan Lo Beki'inan B'chaserois V'yeseirois B'sifrei Torah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#98 B'lavin D'lo Sita Lecha Asheirah Kol Eitz Eitzel Mizbach H' V'Go' V'lo Sakim Lecha Matzivah V'Go', U'B'inyan Raishis Hageiz V'hazro'ah V'halchayayim V'hakeivah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
Hear with Your Eyes Rabbi Pesach Siegel 15 min
Parsha Gems: Beshalach Rabbi Elimelech Silberberg 60 min