Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
Mishnah Berurah Siman 047 Birchas HaTorah Seif 09-12 Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Mishnah Berurah Siman 047 Birchas HaTorah Seif 09-14 ; Siman 048 Parshas Tamid Seif 1 Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Mishnah Berurah Siman 049 Saying Torah Shebichsav Baal Peh Seif 1 ; Siman 050 Aizehu Mekoman Seif 1 ; Siman 051 Pesukei DiZimrah Seif 1-4 Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Mishnah Berurah Siman 051 Pesukei DiZimrah Seif 4-9 ; Siman 052 When Can One Skip Parts of Pesukei DiZimrah Seif 1 Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Mishnah Berurah Siman 052 When Can One Skip Parts of Pesukei DiZimrah Seif 1 ;Siman 053 Who can Be a Shliach Tzibbur Seif 1-2 Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Mishnah Berurah Siman 053 Who can Be a Shliach Tzibbur Seif 03-04 Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
Mishnah Berurah Siman 053 Who can Be a Shliach Tzibbur Seif 05-11 Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Mishnah Berurah Siman 053 Who can Be a Shliach Tzibbur Seif 12-19 Rabbi Eliyahu Reingold 39 min
Mishnah Berurah Siman 053 Who can Be a Shliach Tzibbur Seif 19-22 Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Mishnah Berurah Siman 053 Who can Be a Shliach Tzibbur Seif 22-25 Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Mishnah Berurah Siman 053 Who can Be a Shliach Tzibbur Seif 26 ; Siman 054 Dinei Yishtabach Seif 1-3 Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Mishnah Berurah Siman 055 Dinei Kaddish Seif 01-03 Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Mishnah Berurah Siman 055 Dinei Kaddish Seif 03-06 Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Mishnah Berurah Siman 055 Dinei Kaddish Seif 06-11 Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Mishnah Berurah Siman 055 Dinei Kaddish Seif 12-21 Rabbi Eliyahu Reingold 52 min
Mishnah Berurah Siman 055 Dinei Kaddish Seif 22 ;Siman 056 Answering Kaddish Seif 1 Rabbi Eliyahu Reingold 39 min
Mishnah Berurah Siman 056 Answering Kaddish Seif 2-5; Siman 057 Dinei Barchu Seif 1-2 ; Siman 058 Dinei Birchas Krias Shma and Shma Seif 1 Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Mishnah Berurah Siman 058 Dinei Birchas Krias Shma and Shma Seif 1-7 Rabbi Eliyahu Reingold 56 min
Mishnah Berurah Siman 059 Halachos of 1st Brocha of Birchos Krias Shma Seif 1-4 Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Mishnah Berurah Siman 059 Halachos of 1st Brocha of Birchos Krias Shma Seif 4-5; Siman 060 Second Brocha and Kavana for Shma Seif 1-5 Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Mishnah Berurah Siman 060 Second Brocha and Kavana for Shma Seif 4-5; Siman 061 How to say Shma Properly Seif 01-03 Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Mishnah Berurah Siman 061 How to say Shma Properly Seif 03-23 Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Mishnah Berurah Siman 061 How to say Shma Properly Seif 23-26 ; Siman 062 Lack of dikduk and Saying Shma Quietly Seif 1-5 Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Mishnah Berurah Siman 063 Standing, Sitting Sleeping During Shma Seif 1-5 Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Mishnah Berurah Siman 063 Standing, Sitting Sleeping During Shma Seif 6-9; Siman 064 Mistakes in Krias Shma Seif 1-4 ; Siman 065 Interrupting Shma Seif 1 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min